REGULAMIN KONFERENCJI HYPERLOG.INFO

I. Postanowienia ogólne

 

II. Czas i miejsce

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w Konferencji

IV. Przebieg Konferencji i zasady odpowiedzialności

V. Płatności

VI. Dane osobowe

Przetwarzamy dane Uczestników, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: przetwarzanie danych w ramach Grupy Trans.eu S.A., do wewnętrznych celów administracyjnych bądź w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. 

 1. przetwarzamy dane na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. 

 1. Dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Uczestnikiem, w celu wykonania ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Uczestnika lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Organizatora, podmioty z Grupy Trans.eu S.A. oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru danych Uczestników  na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być również przekazane innym podmiotom realizującym działania w imieniu i na rzecz Organizatora na mocy odrębnych umów, w szczególności do podmiotów świadczących usługi wsparcia IT, usług płatniczych, czy podmiotów audytujących. Dostęp do danych jest przekazywany do tych odbiorców, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych bądź/i prawnych.
 2. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2 tj.:
 1. w zakresie realizacji Konferencji – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacji Konferencji – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Organizatora,
 3. w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez państwo żądania usunięcia danych,
 4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 
 1. Uczestnicy mają prawo:
 1. do żądania dostępu do swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. w zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, Uczestnicy mają prawo – w dowolnym momencie – do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 1. żądania przeniesienia dostarczonych Organizatorowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnicy uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO.

Ponadto Uczestnicy mają prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:

 1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Organizator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania.

Organizator realizując przedmiotowe prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. 

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Uczestników następuje w celu realizacji Konferencji, podanie  danych jest warunkiem udziału w Konferencji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości udziału w Konferencji. 

VII. Reklamacje

VIII. Postanowienia końcowe